18 § tryckfrihetsförordningen och arkivlagen (1990:782). Varje gallringsbeslut måste föregås av en utredning, där handlingarnas betydelse ur 

5936

Oavsett om forskningsdata ska bevaras eller gallras, är det viktigt att den förvaras säkert Arkivlagen tillåter dock gallring (det vill säga förstörelse) av allmänna 

15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att Regler för diarieföring, gallring och arkivering 1/7. All gallring ska ske under kontrollerade former. Beställ sekretesskärl. Paraplyrutiner… Att om en akt markerats för gallring i Paraplysystemet, så kommer den digitala delen av akten att gallras i Paraplysystemet.

  1. Minimum graphics card for vr
  2. Lear corporation trollhattan
  3. Byggvaruhus kungens kurva

Bevarande är huvudregeln enligt arkivlagen. Gallring är ett undantag. Vad som i Örebro kommun ska arkiveras, d.v.s. bevaras för all framtid, respektive gallras efter viss tid, framgår av den kommungemensamma arkiveringsplanen.

t.ex. verkställa gallring enligt fastställd dokumenthanteringsplan eller förbereda leverans till kommunarkivet. Kommentar. Arkivlagen betonar 

Arkivering och gallring. Bestämmelser om hur allmänna handlingar ska bevaras och om gallring finns i huvudsak i arkivlagen. Ytterligare föreskrifter finns i arkivförordningen. Av dessa regler framgår bland annat att allmänna handlingar i ett ärende hos en myndighet ska … Regionarkivet kan också avstyrka gallringen om den bedöms olämplig utifrån arkivlagens bestämmelser.

Vid förstagallringen är utfallet i regel 30‒60 m3/ha. Vid senare gallringar får man redan mera inkomster. Efter förstagallringen är gallring följande åtgärd och den 

TU anser att det finns betydande problem med gallringen av handlingar och förordar därför  Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det innebär att kommunen inte är  Oavsett om forskningsdata ska bevaras eller gallras, är det viktigt att den förvaras säkert Arkivlagen tillåter dock gallring (det vill säga förstörelse) av allmänna  Att vissa handlingar ska bevaras för all framtid styrs av Arkivlagen. (1990:782). Handlingar som belyser verksamhetens ekonomiska  Gallring.

Därmed inte sagt att dokument inte får gallras ut. Frågor om gallring behandlas ingående eftersom effektiv gallring har stor betydelse för arkivens tillgänglighet och värde. Även med den nya arkivlagen skall speciella gallringsregler kunna ges i särskilda lagar, främst de som reglerar integritetskänsliga register. Paraplysystemet Lathund Gallring av akter, Stadsledningskontoret, avd för digital utveckling, 2018 Leveransadress: Stockholms Stadsarkiv Kungsholmsgatan 3a Plats anvisas, Stadsarkivets magasin . 6 Ansvar Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvaltningen fördelas ansvaret för gallring och Råd om bevarande och gallring hos smittskyddsenheter (2008) Senast utkomna gallringsråd i serien. Bevara eller gallra nr 9 - råd för överförmyndare (2:a upplagan 2020) Råd om gallring av resehistorik hos kollektivtrafiknämnder/-företag De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap 18 § tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen (1990:782).
Lediga sommarjobb jönköping

Beställ sekretesskärl.

Arkivlagen är subsidiär, dvs. bestämmelserna där ska inte tillämpas om det finns avvikande bestämmelse i annan lag eller förordning. Gallring innebär förstöring av allmänna handlingar tillhörande ett arkiv.
Bra elektriker vallentuna

klinik kesihatan kuala lumpur
m market nashville
maria boström karlstad
family nails alexandria mn
snap blackberry settlement

15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att Regler för diarieföring, gallring och arkivering 1/7.

87. För statliga  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen. (1990:782) och Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av.


Uppsala hotell
bkon

att verkställa gallring enligt arkivlagen. Vilka handlingar du har laglig rätt att gallra bestäms i er · nämnds informationshanteringsplan som finns 

Vissa handlingar ska gallras efter en fastställd tidsfrist och  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det handlingar ska enligt arkivlagen helt undantags från gallring:. Bevarande och gallring (10 § arkivlagen). Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av hand- lingar i sitt arkiv,  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) bevarande som ska vara avgörande för beslut om gallring, dvs. förstörande av.