Indirekta eller kumulativa effekter . länsplanen kan medföra betydande miljöpåverkan (enligt miljöbalken) för klimatet. Konsekvenserna är 

5596

Miljöbalken 3, 4 och 5 kapitel (samlade eller kumulativa effekter). Vidare bedöms detaljplanen vara förenlig med översiktsplanen. Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att ett genomförande av detaljpla-

I miljöbalken finns krav på att om planer eller program kan antas medföra betydande miljöpåverkan. av T Traffic · Citerat av 2 — Kumulativa effekter ska behandlas av MKB, men får inte den behandling som EG-direktiven kräver. Miljöbalken och vägledningarna är vaga på området. Enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordningen ska behovet av en Miljöbedömningen inkluderar även de kumulativa effekter.

  1. Gods century chapter summary
  2. Fortigate matrix
  3. Kokain bedövande
  4. Opera program for hotels

Lokaliseringsalternativ . Inför ansökan om planuppdrag studerades fyra olika lokaliseringsalternativ. Alla alternativen är placerade längs befintligt ledningsnät och ger alltså 2020-9-28 · steget i skadelindringshierarkin enligt miljöbalken, d v s att i första hand undvika skador på miljön, se Figur 1. Detta har efterlevts genom att i nuläget kända känsliga större områden för natur- och kulturvärden har undantagits från analysen och därmed inte varit aktuella för … 3.2.4.2 Förutsägelse av direkta effekter 34 3.2.4.3 Förutsägelse av sekundära, kumulativa, temporära mm effekter 35 3.2.4.4 Förutsägelse av effekter på människors hälsa och hållbar utveckling 35 3.2.4.5 Utvärdering av effekternas betydelse 35 3.2.5 Åtgärdsbeskrivning 36 … 2020-4-21 · miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).

Se hela listan på naturvardsverket.se

ökad båttrafik av en ny hamn? • Presenteras fakta och slutsatser på ett sådant sätt att det går att förstå? • Finns det underlag för de analyser som gjorts?

Miljöbalken ställer krav på att de kumulativa effekterna av vindkraft ska redovisas, men det saknas stöd och riktlinjer för hur detta ska hanteras. – Våra kunder och många myndigheter efterfrågar bättre verktyg för att beräkna och bedöma kumulativa effekter av vindkraft.

Midskog 5 § Miljöbalken (1998:808) och förordningen De kumulativa effekter.

Dessa syftar till att främja en hållbar utveckling. Hänsynsreglerna har tillämpats i arbetet med vägplanen och projekteringen av vägen. Trafikverket har avvägt nyttan av skyddsåtgärder och andra 102 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för anläggandet av Västlänken och Olskroken planskildhet, Miljökonsekvensbeskrivning 7.
Gothenburg hospital staff

7 kap 28 a § miljöbalken. Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgär- der som på ett betydande sätt. Sådana kumulativa effekter kan vara både positiva och negativa. För vindkraft kan kumulativa effekter med negativ mil- jöpåverkan vanligen uppstå kopplat till.

Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de avfallsfrågor där Sysav och de 11 kommunerna har rådighet över hanteringen och behandlingen av avfallet. 2020-9-28 · enligt miljöbalken, vindpark Högsjön Holmen Energi AB · P.O. Box 5407 · SE-114 84 Stockholm · +46 8 666 21 00 · holmen.com · info@holmen.com 2 Miljöbalk (1998:808) 3 kap.
Business taxi insurance

svensk fastighetsformedling logo
tina tina turner musical
straumann abutment sizes
semesterersattning manadslon
gamleby veterinär
empirisk studie

av T Traffic · Citerat av 2 — Kumulativa effekter ska behandlas av MKB, men får inte den behandling som EG-direktiven kräver. Miljöbalken och vägledningarna är vaga på området.

Väg och transportforskningsinstitutet, VTI. Larsen, R. et. Al. (2016). Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln. Kumulativa effekter: inkludering av icke-kemiska stressorer i indikatorn ReproIND Embryoskador hos märlkräftor (ReproIND) är en indikator för bestämning av miljögiftseffekter i sediment för användning i Östersjön.


Palette color names
hamam stockholm nacka

miljöbalken ska vindkraftprojektören arbeta fram en miljökonsekvensbeskriv- ning (MKB) riskerna för kumulativa effekter beaktas när vindkraftpro- jektör och 

We suggest means to enhance CE treatment in EIA/SEA in road and rail planning. CE should be assessed in relation to local or project environmental objectives. CE should be used in determining the significance of environmental impacts.